Authors

RNDr. Jiří Flousek, Ph.D.

Vystudoval systematickou zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvoval rovněž postgraduální studium. Od roku 1981 pracuje na Správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí – na různých pozicích útvaru ochrany přírody, zodpovědných za směrování ochrany přírody v Krkonoších, přípravu plánů péče o národní park a dalších koncepčních dokumentů, koordinaci výzkumu a podobně, po celou dobu však především jako zoolog. Věnuje se ekologii obratlovců, zejména ptáků a savců – vlivu odumírání lesů pod vlivem imisí na ptačí a savčí společenstva, dlouhodobým změnám početnosti ptáků, drobných savců a netopýrů v Krkonoších, plošnému mapování ptáků na české i polské straně pohoří, biologii horských druhů ptáků, vlivu klimatické změny na jejich výškové rozšíření. Je autorem a spoluautorem řady odborných a populárně naučných článků a knih, jako jsou Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš (1999), Krkonoše – příroda, historie, život (2007), Atlas krkonošské fauny (2011) či Fauna ČR – Ptáci 3 (2011). Zastupuje Českou republiku ve Vědeckém výboru Bonnské konvence, zaměřené na ochranu migrujících živočichů. Více než 40 let je členem České společnosti ornitologické, od roku 2010 jejím předsedou; spoluzakládal občanské sdružení Namasté Nepál podporující chudé nepálské ženy a děti.

 

Mgr. Bozena Gramsz

Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych, kierunku Biologia Uniwersytetu Wrocławskiego (praca magisterska z dziedziny ornitologii - Strigiformes). Od 1984 r. zatrudniona w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, obecnie na stanowisku starszego kustosza i kierownika Działu Przyrody. Około 40-letnie doświadczenie w ornitologii terenowej i pracach badawczych nad ptakami. Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny ornitologii, w tym kilku książek (między innymi: Atlas ptaków lęgowych Karkonoszy 1991-1994. Vrchlabí; Metody Badań i Ochrony Sów FWIE Kraków 2005 – rozdział o puszczyku Strix aluco; Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce OTOP, Marki 2010 – rozdziały o Karkonoszach i Górach Izerskich). Inicjatorka oraz redaktor naczelny (ostatnio naukowy) wydawanego co roku od 1998 r. przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze i Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze wydawnictwa naukowego „Przyroda Sudetów”. Prowadziła badania inwentaryzacyjne, atlasowe i monitoringowe awifauny, głównie na obszarze Sudetów Zachodnich. Inicjatorka i członek zarządu Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego działającego przy Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, członek i współpracownik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz współpracownik Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Mgr. Tomáš Telenský

Původně vystudoval informatiku, nyní studuje populační ekologii ptáků na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity v Praze. V rámci postgraduálního studia se věnuje příčinám ubývání či šíření ptačích druhů, zejména vlivu klimatické změny. Od roku 2006 se v České společnosti ornitologické věnoval návrhu a vývoji online databází pro práci s ptačími daty (www.karbofuran.cz, Jednotný program sčítání ptáků, Faunistická databáze, rorýsi a další). V ČSO se také věnuje vyhodnocování populačně ekologických dat a spolupracuje na rozvoji metodiky Jednotného programu sčítání ptáků. Absolvoval několik školení Marca Kéryho a kol., švýcarských expertů v nejmodernějších metodách prostorového modelování výskytu a početnosti ptačích druhů, s důrazem na modelování nedokonalého procesu pozorování. S Institutem výzkumu obratlovců v Brně spolupracuje na projektu věnujícím se ekologii dálkových migrantů. Je náruživým terénním ornitologem, účastní se různých programů ČSO pro sčítání a monitoring ptáků. Od roku 2008 pořádá ornitologické exkurze pro veřejnost (v rámci aktivit ČSO: Vítání ptačího zpěvu, Noci slavíků, Festival ptactva, Den mokřadů).

 


Project Fauna of Krkonoše was co-financed by the European Regional Development Fund from the Operational Programme for Transboundary Co-operation between the Czech Republic and Poland 2007–2013 (reg. no. CZ.3.22/1.2.00/12.03299).

Collection of bird data in the field (mapping, counting, audio recording)

Tomáš Brinke, Jakub Čejka, Kamil Čihák, Tomáš Diviš, Karolina Dobrowolska-Martini, Miroslav Dusík, Jiří Flousek, Jiří Franc, Bożena Gramsz, Josef Chytil, Ladislav Jasso, Martin Jůna, Petr Kafka, Alena and Petr Klvaňovi, Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Jana Kristiánová, Daniel Křenek, Marek Martini, Jan Materna, Martin Paclík, Václav Pavel, Luděk Petrilák, Karel Poprach, Martin Pudil, Roman Rąpała, Petr Skřivan, Kamil Struś, Artur Świstak, Jakub Šimurda, Jana Škorpilová, Tomáš Telenský, Lucie Turčoková, Zdeněk Vermouzek, Dušan Vodnárek, Petr Voříšek, Jakub Vrána, Pavlína and Martin Vymazalovi, Piotr Wasiak

Acknowledgements

Rádi bychom poděkovali dlouhé řadě lidí, kteří se rozličným způsobem podíleli na úspěšném průběhu celého projektu a na vzniku předkládaného atlasu.

Petru Voříškovi, Zdeňku Vermouzkovi a Jiřímu Reifovi děkujeme za četné diskuse při přípravě vhodné metodiky sběru dat a za podnětné konzultace v průběhu celého projektu, Jiřímu Reifovi navíc za neocenitelnou pomoc se statistickým zpracováním získaných údajů. Vojtěchu Kodetovi a Daně Kořínkové (nyní již Kodetové) patří náš dík za úsilí a energii, které věnovali nahrávání hlasů ptáků ve všech kvadrátech a zejména následnému zpracování ohromného množství nahrávek.

Mnohokrát děkujeme všem terénním spolupracovníkům, kteří získávali kvalitativní a kvantitativní data – viz výše.

Za pomoc při získávání dílčích podkladů k výskytu jednotlivých druhů děkujeme Janu Grúzovi, Petru Kafkovi a Josefu Kalenskému (čáp černý), Josefu Vránovi (sokol stěhovavý), zaměstnancům územních pracovišť Správy KRNAP a Dyrekcje KPN (tetřívek obecný), Jaroslavu Fišerovi a Miroslavu Lubasovi (chřástal polní), Bohumíru Chutnému a Václavu Pavlovi (slavík modráček) a Miroslavu Dusíkovi (druhy hnízdící v budkách). Zdeňku Vermouzkovi děkujeme za export krkonošských pozorování z celostátní faunistické databáze České společnosti ornitologické, Czesławu Narkiewiczowi, Krzysztofu Zającowi a Tomaszowi Zającowi za cenné, obohacující informace.

Marcovi Kérymu (Vogelwarte Sempach) jsme velmi vděční za četné rady ohledně modelování a detektability, Arco van Strienovi za rady ohledně metodiky sběru dat.

Obří poděkování patří Janu Pačákovi za nekonečnou trpělivost při počítačových „pracích všeho druhu“, opravách dat v aplikaci a přípravě četných databázových výstupů či mapových interpretací, Zdeňku Širokému za časově náročnou přípravu různých mapových vrstev v prostředí GIS a Janě Kalenské za průběžnou pomoc s grafickými podklady. Miroslavu Válkovi a ještě jednou Janu Pačákovi jsme vděčni za přípravu a průběžnou aktualizaci on-line aplikace pro ukládání terénních dat. Pracovnicím AOPK, Ivě Hönigové a Lucii Kratochvílové, děkujeme za vstřícné poskytnutí konsolidované vrstvy biotopů z projektu AOPK ČR a AV ČR a vrstvy mapování biotopů Natura 2000 pro oblast Krkonoš.

Překladatelům z firmy Pygmalion s. r. o. z Českého Těšína patří náš dík za překlady rukopisů do polštiny.

Lukáši Bílkovi a Leoši Erbenovi z vydavatelství Gentiana mnohokrát děkujeme za vstřícnost při přípravě četných grafických návrhů hnízdního atlasu, předtiskovou úpravu rukopisů a pečlivost při závěrečném dolaďování publikace. K její přitažlivosti určitě přispěly i kvalitní fotografie, za které děkujeme Kamile Antošové, Tomáši Bělkovi, Dušanu Boucnému, Ivanu Dudáčkovi, Jiřímu Dvořákovi, Clivu Hurfordovi, Vojtěchu Kodetovi, Romualdu Mikusekowi, Luboši Mrázovi, Sandrze Nejranowskiej, Tomáši Pospíšilovi, Richardu Stehlíkovi, Petru Šajovi, Zdeňku Tunkovi, Janu Vaňkovi, Piotru Wasiakovi a Cezaremu Wiklikowi.

Kolegyním a kolegům z Muzea Przyrodniczego v Jeleniej Góre a z Oddělení ochrany přírody Správy KRNAP, zejména Joannie Mielech, Leszku Kośnému, Marioli Wojtaszek, Monice Piecko, Bogusławie Bajer, Czesławu Narkiewiczowi, Aleksandrze Nowak-Odeldze, Janu Maternovi, Josefu Harčarikovi a Stanislavu Březinovi, děkujeme za pomoc, vstřícnost a toleranci ve chvílích, kdy se časově střetávaly projektové aktivity s úřednickými a muzejními povinnostmi. Reginie Chrześcijańskiej z firmy Ad Rem děkujeme za pochopení a všestrannou pomoc při dalších, paralelních publikačních projektech Muzea Przyrodniczego.

Vedení a zejména ředitelům obou národních parků – Janu Hřebačkovi a Andrzeji Rajovi, a řediteli Muzea Przyrodniczego v Jeleniej Góre Stanislawu Firsztovi patří naše poděkování za všestrannou podporu během plnění celého projektu Fauna Krkonoš, Josefu Talábovi a Martině Juričkové za vytrvalou administrativní pomoc při jeho přípravě a zajišťování hladkého průběhu.

Všem recenzentům – Vlastě Škorpíkové, Tomáši Brinkemu, Petru Voříškovi a Jiřímu Dvořákovi, děkujeme za pečlivé pročtení rukopisu publikace a cenné připomínky a komentáře vedoucí k jeho vylepšení. Případné chyby a nedostatky, které v atlasu zůstaly, padají už jen na naše hlavy.

V neposlední řadě děkujeme našim rodinám a blízkým za trpělivost a morální podporu ve všech fázích krkonošského mapování ptáků.

Za inspiraci patří náš dík Katalánskému ornitologickému institutu (Barcelona) a jeho obsahově i graficky skvělému zimnímu atlasu ptáků (HERRANDO et al. 2011); Sergimu Herrandovi pak za mnohé osobní diskuze o metodice tohoto vydařeného díla.